Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem www.e-polityka.eu zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
 3. Na podstawie Regulaminu, dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Kanały RSS - Dokument, który zawiera nagłówek bądź skróconą formę wiadomości pochodzącej z Serwisu. Pozwala on na bieżąco informować użytkowników o nowo zamieszczanych artykułach, nowinkach, czy ogłoszeniach pojawiających się na stronach internetowych, bez konieczności odwiedzania poszczególnych witryn.

Komentarz – opublikowane przez Użytkownika teksty, obrazy, wypowiedzi, wpisy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;

Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie.

Materiał – każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w Serwisie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym;

Newsletter - w ramach korzystania z Serwisu, Usługodawca zapewnia przesyłanie wybranych przez siebie, najnowszych materiałów dostępnych w Serwisie w formie newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane informację o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresami: www.e-polityka.eu ;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;

Usługodawca – administratorów www.e-polityka.eu;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;

Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w Komentarzach w Serwisie;

 

II. USŁUGI

2. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:

 • możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do Serwisu;
 • możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu Komentarzy oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;
 • możliwość założenia dedykowanego Konta dla Użytkownika;
 • przesyłanie Newslettera do Użytkowników;
 • możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę;
 • możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
 • możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych w Serwisie.

2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.

3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy użyciu urządzenia z przeglądarką internetową Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera lub Safari w najnowszej stabilnej wersji dostępnej publicznie.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwisy funkcjonowały w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań , aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 6. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z Materiałów umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
 7. Usługodawca nie udziela do treści udostępnianych w ramach Kanałów RSS jakichkolwiek praw do ich wykorzystania ani licencji. Wykorzystywanie udostępnianych w ramach Kanałów RSS treści wymaga uzyskanie stosownej zgody na wykorzystywanie od podmiotów podanych w treści informacji jako ich źródło. Powyższe nie dotyczy tzw. dozwolonego użytku osobistego.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca może ograniczyć dostęp do Serwisu lub Usług poprzez: usunięcie Komentarzy i uniemożliwienie dodawania nowych Komentarzy, czasowe lub trwałe zablokowanie do wszystkich lub niektórych Usług, czasowe zawieszenie lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika.

 

IV. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na nieograniczoną czasowo i terytorialnie nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę jego Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresem www.e-polityka.eu obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy.
 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na Komentarz, Materiał. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Przedmiotem Regulaminu są zasady funkcjonowania Serwisu.
 5. Wyświetlanie Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, którego dany Komentarz dotyczy.
 6. Jeżeli Komentarz stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 8. Użytkownik zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Komentarzy, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, lub włączanie Komentarza lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
 10. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 11. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: − wulgaryzmów; − reklam; − przekazów stanowiących reklamę ukrytą; − komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.; − pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu; − treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich; − treści naruszających dobra osobiste osób trzecich; − treści pisanych w językach innych, niż polski.
 12. Użytkownik zamieszcza Komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 13. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Usługodawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 14. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Komentarze oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia: − powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji; − postanowień niniejszego Regulaminu; − norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
 15. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Komentarze w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Usługodawca stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Usługodawcy z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Usługodawcę spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 

V. DOSTĘP DO NEWSLETTERA

 1. W celu uzyskania dostępu do Newslettera Użytkownik :
  • a) Dokonuje rejestracji w danym Serwisie oraz
  • b) Wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera
 2. Newslettery udostępniane są nieodpłatnie.
 3. Pierwsze udostępnienie Newslettera następuje po spełnieniu przez Użytkownika warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej na jego adres poczty elektronicznej, z częstotliwością obowiązującą w Serwisie, przy czym nie rzadziej niż raz na miesiąc i zgodnie z harmonogramem wydawniczym danego Serwisu.
 4. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest wyrażana na czas nieoznaczony. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej usługi z ważnych przyczyn. Ważnymi przyczynami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są: podjęcie decyzji o zaprzestaniu udostępniania Serwisu lub podjęcie decyzji o zakończeniu świadczenia usługi Newslettera w stosunku do wszystkich Użytkowników. Wypowiedzenie nastąpi z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: − nazwisko i imiona Użytkownika lub jego login − adres poczty elektronicznej;
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne): - oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu; - oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; - informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, - informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 9. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego Konta w danym Serwisie.
 10. Usługodawca może, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 11. Usługodawca może używać plików „cookies” kiedy Użytkownik odwiedza Serwisy. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.
 12. Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy jej Serwisami a współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług oferowanych przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w Serwisach.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: info@e-polityka.eu
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę Konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. W uzasadnionych przypadkach wymagających wnikliwej oceny zaistniałej sytuacji, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony o 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkowników na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu.
 4. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może uzyskać pod adresem mailowym info@e-polityka.eu
 5. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.